Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
2. Podmienky registrácie
3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
5. Práva a povinnosti predávajúceho
6. Práva a povinnosti kupujúceho
7. Ceny tovaru
8. Termíny dodania
9. Dodanie tovaru - spôsob dopravy
10. Ceny prepravy tovaru
11. Spôsoby platby
12. Záručné podmienky
13. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.DesignDiscount.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť STARCON design, s.r.o. so sídlom Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 27865282, DIČ: CZ27865282, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, odd. C, vložka 122643 (ďalej len predávajúci), a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Tieto obchodné podmienky platia pre všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Iné zmluvné vzťahy a obchodné podmienky predávajúci neakceptuje.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci preukazuje svoj súhlas s Obchodnými podmienkami v ich plnom a úplnom znení.

1.4. Všetky ponuky na DesignDiscount.sk sú určené výhradne pre registrovaných zákazníkov - podnikateľov (právnické a fyzické osoby). Všetky ceny sú uvedené v EUR a bez DPH v zákonnej výške a sú konečné.

2. Podmienky registrácie

2.1. Zákazníkom DesignDiscount.sk sa môžu stať výhradne podnikatelia, ako sú obchodné spoločnosti, živnostníci alebo orgány štátnej správy, neziskové organizácie, školy, nemocnice a pod.

2.2. Nový zákazník požiada o registráciu úplným a pravdivým vyplnením a odoslaním registračného formulára priamo na DesignDiscount.sk. Všetky žiadosti o registráciu predávajúci posúdi z hľadiska správnosti a úplnosti a ich súladu so zákonom o živnostenskom podnikaní alebo iným zákonným oprávnením, na základe ktorého nový zákazník prevádzkuje podnikateľskú činnosť. Predávajúci si vyhradzuje právo registrujúceho kontaktovať a vyžiadať si predloženie dokumentov preukazujúcich správnosť uvedených údajov.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadosť o registráciu odmietnuť a neudeliť súhlas k nákupom na DesignDiscount.sk. V prípade, že predávajúci novému zákazníkovi (ďalej len kupujúci) udelí súhlas k nákupu, bude o tom kupujúci informovaný e-mailom. Okamihom prijatia informačného e-mailu o schválení registrácie je kupujúci oprávnený uskutočňovať nákupy na DesignDiscount.sk.

2.4. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Tieto informácie nie sú poskytované tretej strane. Kupujúci môže písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z databázy spoločnosti.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávkovom formulári. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť výhradne na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych či neúplných údajov,  najmä pri chybnom uvedení telefonického kontaktu alebo e-mailovej adresy alebo neúplnej dodacej adresy.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

4.1 . Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanovením v čl. 4.2. Obchodných podmienok.

4.2 . Postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim

4.2.1. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, vyplní formulár VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

4.2.2. Kupujúci na vlastné náklady doručí tovar do skladu predávajúceho na adrese Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9, Česká republika v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodli, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru.

4.2.3. Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené prevodom na uvedené číslo účtu, a to najneskôr do 10 dní od obdržania vráteného tovaru – vrátená čiastka kúpnej ceny bude znížená o 15% z jej výšky za účelom čiastočného pokrytia nákladov predávajúceho spojených s administratívou a spätnou manipuláciou s tovarom; predávajúci je oprávnený túto čiastku odčítať bez ďalšieho jednostranne, kupujúci s týmto výslovne súhlasí a uvádza, že tento postup nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane predávajúceho.

4.2.4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný (nedielnou súčasťou výrobku je aj jeho obal), poškodený alebo ponesie známky užívania či opotrebenia, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorý je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a to nad rámec zrážky špecifikovanej v 4.2.3.

V prípade, že kupujúci spoločne s tovarom obdržal od predávajúceho darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom uzatvorená s rozviazovacou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť tiež poskytnutý darček. V prípade, že takým darčekom bol poukaz na zľavu na ďalší nákup, ktorý kupujúci uplatnil na ďalšiu objednávku, uplatní predávajúci svoj nárok na vrátenie hodnoty poukazu na zľavu jednostranným zápočtom proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a to nad rámec zrážky špecifikovanej v čl. 4.2.3. a 4.2.4.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, pripraviť tovar k osobnému odberu alebo dodať tovar na doručovaciu adresu uvedenú kupujúcim v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky alebo pri potvrdení o prijatí platby. Pri prevzatí tovaru alebo v deň odoslania tovaru, v prípade zaslania tovaru na doručovaciu adresu kupujúceho, dostane kupujúci k tovaru daňový doklad,  ktorý slúži súčasne ako dodací list.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť, ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať tovar a/alebo zaplatiť celú kúpnu cenu. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením objednávky.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. K takémuto odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže dôjsť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 10 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú fakturačnú aj poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný, správny kontaktný e-mail a telefón.

6.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením a odoslaním.

6.3. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 4. Obchodných podmienok.

6.4. Kupujúci je povinný užívať zakúpený tovar len na dohodnutý účel, inak predávajúci nezodpovedá za vzniknuté chyby a poškodenia. V prípade pochybností o účele používania sa kupujúci informuje u predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že všetok sortiment tovaru uverejnený na weboch uvedených v čl. 1.1. Obchodných podmienok v kategóriách Stolíky, Stoly, Stoličky, Kreslá, Pohovky a sedačky, Taburetky, Lavice, Postele, Regály a Vešiaky, je primárne určený do obytných interiérov s malou záťažou užívania.

6.5. V prípade dodania tovaru v rozloženom alebo čiastočne rozloženom stave (dodanie v demontovanom stave) je kupujúci povinný vykonávať montáž iba podľa dodaného (spravidla obrazového) návodu na montáž, v poradí a podľa pokynov tam uvedených. V prípade chýbajúceho návodu na montáž kupujúci ešte pred začatím montáže kontaktuje predávajúceho a vyžiada si zaslanie návodu. Predávajúci tak musí urobiť bez zbytočného odkladu. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie či chybnú funkciu tovaru zapríčinenú nesprávnym postupom montáže kupujúcim, dodatočnú demontáž už zmontovaných častí, príp. nedodržaním poradia postupu montáže uvedeného v montážnom návode.

6.6. Kupujúci bude pri čistení a údržbe zakúpeného tovaru používať vhodné čistiace prostriedky určené na čistenie a ošetrovanie interiérového nábytku, dreveného nábytku (masív), čalúneného nábytku (textil, koža), plastov, lakovaných, chrómovaných a nerezových povrchov. Predovšetkým je povinný vyvarovať sa používania čistiacich prostriedkov s abrazívnym (brúsnym) účinkom, chemických látok narúšajúcich povrch ošetrovaných materiálov, zabrániť dlhodobému kontaktu s tekutinami (napr. vodou) a umiestneniu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu.

7. Ceny tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení o prijatí objednávky potvrdí platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia, ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

8. Termíny dodania

8.1. Tovar, ktorý je v čase uzavretia kúpnej zmluvy skladom v ČR, bude pripravený k odberu alebo odoslaný do 1-2 pracovných dní odo dňa prijatia kúpnej ceny. V prípade odoslania tovaru prepravnou spoločnosťou trvá dodanie 1-2 pracovné dni od jeho odoslania. V prípade odoslania tovaru k osobnému odberu na výdajnom miestě Zásielkovne trvá dodanie 2-3 pracovné dni od jeho odoslania.

8.2. Tovar, ktorý v čase uzavretia kúpnej zmluvy nie je skladom v ČR, bude pripravený k odberu alebo odoslaný na adresu kupujúceho či výdajné miesto Zásielkovne v dodacej lehote uvedenej na detaile produktu. Táto dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia kúpnej ceny. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho niekoľko dní pred plánovaným odoslaním tovaru telefonicky kontaktovať pre dohodnutie vhodného termínu doručenia. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí kupujúceho zastihnúť telefonicky a kupujúci nebude reagovať na e-mailové výzvy, predávajúci tovar neodošle a jednostranne odstúpi od kúpnej zmluvy.

8.3. Objedná kupujúci v jednej objednávke viac výrobkov s rôznymi termínmi dodania, bude celá objednávka expedovaná naraz, tj. podľa najdlhšieho termínu dodania.

9. Dodanie tovaru - spôsob dopravy

9.1. Doručenie na adresu

Tovar bude doručený niektorou zo zmluvných prepravných spoločností predávajúceho na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Prepravné spoločnosti doručujú zásielky za prvé uzamykateľné dvere. Kupujúci je vopred informovaný o termíne doručenia zásielky.

9.2. Osobný odber v sklade predávajúceho

Kupujúci si tovar osobne vyzdvihne v sklade predávajúceho. Podrobné inštrukcie k odberu dostane kupujúci v e-mailovej výzve k odberu. Bez predchádzajúcej výzvy k odberu nie je možné tovar kupujúcemu vydať! Tovar nie je možné pri osobnom odbere vybaľovať a kontrolovať.

Adresa odberného miesta:
STARCON design, s.r.o.
Business centrum
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9
Česká republika

Prevádzkové hodiny pre odbery: Po - Pia 9 - 17h

Viac informácií o fungovaní skladu na stránke Doprava tovaru.

9.3. Osobný odber vo výdajnom mieste Zásielkovne

Kupujúci si tovar osobne vyzdvihne vo výdajnom mieste Zásielkovne, ktoré si zvolil pri vyplňovaní objednávky. Až bude tovar na príslušnom výdajnom mieste pripravený k odberu, bude o tom kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Osobný odber vo výdajnom mieste Zásielkovne je možné uskutočniť v prípade zásielok malých rozmerov.

9.4. Postup pri preberaní zásielky

9.4.1. Postup pri preberaní zásielky od vodiča prepravnej spoločnosti

9.4.2. Postup pri preberaní zásielky vo výdajnom mieste Zásielkovne

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či nie je vonkajší obal výrobku poškodený. Ak obal javí známky poškodenia, spíše kupujúci Zápis o škode na formulári, ktorý si vyžiada od obsluhy. Následne kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho, ktorý mu podá inštrukcie, ako ďalej postupovať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi predávajúceho .

9.5. Daňový doklad a dodací list

Faktúra (daňový doklad) je súčasne dodacím listom a nie je súčasťou zásielky. Faktúru (daňový doklad) dostane kupujúci e-mailom vo formáte PDF v deň odoslania zásielky, tj. jeden pracovný deň pred plánovaným doručením. V prípade osobného odberu dostane kupujúci faktúru (daňový doklad) pri preberaní tovaru v sklade predávajúceho.

9.6. Prevod vlastníctva tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim

K prevodu vlastníctva tovaru zakúpeného kupujúcim od predávajúceho dochádza okamihom prevzatia zásielky kupujúcim (osobne, splnomocneným zástupcom alebo od prepravnej spoločnosti). V prípade, že v okamihu prevzatia tovaru nie je ešte uhradená celá kúpna cena, zostáva tovar až do okamihu úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. V takomto prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za škody spôsobené nakladaním s cudzím majetkom až do okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny. Predávajúci môže po kupujúcom požadovať zmluvnú pokutu za neskorú úhradu, a to až do výšky 1 % denne z nezaplatenej sumy.

10. Ceny prepravy tovaru

10.1. Cena za doručenie na adresu

Hodnota objednávky Cena dopravy vr. DPH
do 40 € (33,06 € bez DPH) 8 €
do 115 € (95,04 € bez DPH) 10 €
do 195 € (161,16 € bez DPH) 13 €
do 387 € (320 € bez DPH) 26 €
nad 387 € (320 € bez DPH) ZADARMO

S konečnou cenou objednávky vrátane všetkých poplatkov za dopravu tovaru je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením a odoslaním.

10.2. Zľavy na dopravu tovaru

Ak objednávka presahuje hodnotu 320 € bez DPH, získa kupujúci dopravu zadarmo a celá zásielka bude doručená na náklady predávajúceho.

10.3. Poplatok za doručenie tovaru k osobnému odberu vo výdajnom mieste Zásielkovne

Ak je celková hmotnosť zásielky menšia ako 5 kg, je poplatok za dopravu 5,50 EUR vr. DPH. Za každých ďalších 5 kg sa účtuje dodatočný poplatok 5 EUR vr. DPH.

10.4. Poplatok za opakované doručovanie

V prípade, že z dôvodu na strane kupujúceho nebol tovar doručený (kupujúci nebol opakovane zastihnutý vodičom prepravnej spoločnosti, kupujúci zásielku odmietol prevziať a pod.) a kupujúci si vyžiada opakované doručenie, je kupujúci povinný uhradiť poplatok za opakované doručenie. Výška poplatku bude určená predávajúcim podľa veľkosti, hmotnosti a spôsobu balenia zásielky. Tento poplatok najprv na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim kupujúci uhradí na účet predávajúceho a až potom bude tovar znova odoslaný.

10.5. Príplatok za dobierku

V prípade, že kupujúci kúpnu cenu neuhradil bankovým prevodom alebo platobnou kartou vopred (pred odoslaním tovaru) a bude kúpnu cenu hradiť v hotovosti vodičovi prepravnej spoločnosti pri doručovaní zásielky, uhradí kupujúci za túto službu jednorazový poplatok v hodnote 2,50 EUR.

Vyššie uvedené ceny a poplatky sú platné výhradne pre objednávky s adresou doručenia na Slovensko.

11. Spôsoby platby

11.1. Platba na dobierku

Platba v hotovosti pri doručení tovaru vodičom prepravnej spoločnosti. Platba dobierkou je možná v prípade, že celková hodnota objednávky nepresiahne hodnotu 800 eur.

11.2. Platba vopred

Úhrada celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru alebo jeho pripravením k odberu. Platbu vopred je možné uskutočniť prevodným príkazom v banke, ON-LINE platobnou kartou alebo osobne v hotovosti / kartou v prevádzke predávajúceho. Po uskutočnení úhrady dostane kupujúci potvrdenie o prijatí platby a od toho okamihu začína plynúť dodacia lehota.

12. Záručné podmienky

12.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

12.2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

12.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9, Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar, alebo okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho obrazový či iný audio - vizuálny materiál, ktorý predávajúci preukázateľne uzná ako dostatočný podklad pre posúdenie reklamácie.

12.4. Dĺžka záruky na tovar je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške od okamihu prevzatia nového tovaru.

12.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nedodržania predaných návodov na obsluhu či nedodržiavaním obvyklých spôsobov užívania alebo skladovania a na chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania. Záruka zaniká tiež v prípade, že kupujúci vykonal podstatné zmeny alebo úpravy bez vedomia zhotoviteľa. Ďalej sa záruka nevzťahuje na mechanické a fyzické poškodenie tovaru vzniknuté po jeho prevzatí kupujúcim.

12.6. Na tovar určený na jednorazovú spotrebu sa vzťahuje skrátená záručná lehota podľa príslušných zákonov.

12.7. Obrazová dokumentácia v katalógu tovaru na internetových stránkach predávajúceho má informatívny charakter a záruka kvality sa nevzťahuje na odlišnosti medzi obrázkami a skutočnosťou.

12.8. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe.

12.9. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady . Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

12.10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

13.2. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je pod registráciou prístupný kupujúcemu.

13.3. Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

13.4. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

13.5. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené. Zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho.

13.6. Ak by boli obchodné podmienky v rozpore so zákonom, riadi sa vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim týmto zákonom.

13.7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom predávajúceho.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.7.2012. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

Posledná aktualizácia obchodných podmienok zo dňa 25.5.2019.

Chcete nakúpiť dizajnový nábytok výhodne?
Vyskúšajte web s Outletovými cenami!

UKÁZAŤ AKČNÉ PONUKY

Doprava zdarma platí pre každú objednávku. Stále.
Od žiarovky až po skriňu, všetko vám dovezieme za 0 Kč.

Nakupujte bez obáv.
Každý tovar môžete do mesiaca vrátiť!
Iba pre stálych zákazníkov (po skúšobnej dobe)

Najvýhodnejšie cenové ponuky bývajú rýchlo preč.
Od nás dostanete avízo ešte pred začiatkom akcie.

Vážíme si stálych zákazníkov. A myslíme na nich.
Chcete dostávať ponuky pre VIP klientelu?

Exkluzívny nákup iba pre členov DESIGN GENIUS.
Každý týždeň nové ponuky.

Prvých 30 dní služby je zdarma. Pre aktiváciu je nutné mať založený klientský účet na webe (zaregistrovať sa).
Službu je možné kedykoľvek zrušiť. Skúšobnú dobu nie je možné opakovať.

Už mám DesignGenius Nemám záujem Vyskúšať na 30 dní zdarma